O SIMPIE Historia SIMP Władze oddziału Poczet i zasłużeni SIMP-ZORPOT Szkolenia operatorów maszyn budowlanych Aktualne kursy Archiwum Projekty unijne Zapytania ofertowe Pliki do pobrania Kontakt

O SIMP-ie

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną, demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją porządkową działającą na rzecz użyteczności społecznej i pożytku publicznego w celach niezarobkowych, zrzeszająca inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. SIMP jest naukowo–technicznym stowarzyszeniem twórczym, którego podstawowymi działaniami są: rozwijanie i wykorzystywanie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz intelektu swoich członków, a także tworzenie klimatu współpracy i solidarności oraz przestrzegania etyki zawodowej w ich działalności profesjonalnej i społecznej.

Celem SIMP jest:

 1. Działanie na rzecz nauki, techniki oraz propagowanie kultury i dobrych obyczajów,
 2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, promocji zatrudnienia, reorientacji zawodowej oraz pomocy w zakresie poszukiwania pracy,
 3. Tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych,
 4. Dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników,
 5. Popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin,
 6. Reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych swoich członków,
 7. Rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych,
 8. Troska o zabytki polskiej techniki i kultury materialnej,
 9. Dbałość o ochronę środowiska przyrodniczego,
 10. Propagowanie idei przedsiębiorczości, humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej,
 11. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
 12. Działanie na rzecz rozwoju infrastruktury poprawiającej warunki życia osób niepełnosprawnych,
 13. Wspieranie obywateli i instytucji w zakresie ochrony ich praw konsumenckich.

Podstawowym dokumentem prawnym, regulującym działalność SIMP jest statut, którego aktualną treść uchwaloną przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SIMP 28 czerwca 2003 r. można znaleźć na stronach „Dokumenty” Zarządu Głównego SIMP. Obok statutu drugim ważnym dokumentem jest „Deklaracja Programowa SIMP IX Dekady”. którą przyjął XXI Walny Zjazd Delegatów SIMP w dniu 22 października 2006 r. Jest ona poprawioną i uaktualnioną wersją „Deklaracji Ideowo-Programowej SIMP-2000” – przyjętą w 1996 r. z okazji 70-lecia Stowarzyszenia.

Strona finansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonanie i projekt