Historia Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) w Starachowicach działa od 1926 roku. Pierwszym przewodniczącym wybrany został inż. Henryk Umiastowski- ówczesny dyrektor Zakładów Starachowickich. Od tego czasu minęło kilka pokoleń inżynierów którzy budowali na tym terenie zakłady przemysłowe: górnicze, odlewnicze, hutnicze, zbrojeniowe i samochodowe. SIMP jest organizacją zrzeszającą grupę społeczno zawodową kadry technicznej i jako taki może istnieć i działać w oparciu o przemysł, o zakłady przemysłowe.

Okres 1920-1950

1920 rozpoczęto w Starachowicach budowę potężnego zakładu przemysłowego- Fabryki Broni i Amunicji Artyleryjskiej, to spowodowało napływ wielu inżynierów i techników z różnych stron ówczesnej zmęczonej I- wojną światową Europy. W 1921r. powstało Koło Inżynierów i Techników, a następnie w 1926r- wyodrębnili się jako Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich. Prowadzono bardzo intensywną działalność o charakterze naukowo -badawczym (przy współpracy z Uczelniami Technicznymi), a ich efektem były referaty techniczne, które starachowiccy inżynierowie prezentowali na wielu zjazdach zawodowych m.in. Antoni Aścik, Bolesław Gawin, W. Wrażej. Lata rozwoju przerwała we wrześniu 1939r. II- ga wojna światowa. Główną forma Stowarzyszenia był udział w organizacjach podziemnych, sabotaż gospodarczy oraz działalność wywiadowcza na rzecz aliantów. 17 stycznia 1945r. Starachowice zostały wyzwolone z pod okupacji niemieckiej. Nastąpiła odbudowa zniszczonych i zdewastowanych przez okupanta Zakładów. Świadkowie tamtych lat wymieniają jako najbardziej aktywnych, liderów odbudowy Zakładu inżynierów Antoniego Kossobudzkiego i Leonarda Perkowskiego. W marcu 1946 roku odbył się w Warszawie Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SIMP, a w czerwcu 1946r. na Walnym Zebraniu Organizacyjnym reaktywno działalność SIMP w Starachowicach, pierwszym Przewodniczącym Koła został wybrany inż. Henryk Porejko. Bardzo szybko SIMP zdobył należne miejsce w społeczeństwie Starachowickim. W takim klimacie entuzjazmu i przyjaznej współpracy powstały polskie samochody ciężarowe ,,STAR”, których pierwsze egzemplarze wykonano już późna jesienią 1948r. Produkcja rozwijała się a wraz z nią rozwijało się stowarzyszenie SIMP, w 1950r Odział SIMP Starachowice liczył 150 członków.

Okresie 1951-1990

W tym czasie do działalności SIMP włączyła się polityka. Poprawa działalności SIMP nastąpiła w roku 1957 za prezesury kol. inż. Stanisława Kozłowskiego. Rozpoczął się stopniowy rozwój, nie tylko ilościowy ale również w działalności merytorycznej związanej z rozwojem technicznym zakładu m.in. w 1958r. uruchomiono pierwsze egzemplarze samochodu terenowego STAR 66 a to już było duże osiągnięcie techniczne. W roku 1960 Przewodniczącym Zarządu Oddziału zostaje wybrany kol. inż. Zygmunt Massalski , a liczba członków SIMP stale wzrasta, powstają nowe Koła ,a poza tym trwa intensywny rozwój zakładu, trwa wytężona praca nad rozwojem wyrobu, powstają nowe samochody m.in.: STAR 27, 28 a później (1975) STAR 200, 266, 244 . W 1988 Odział SIMP uzyskał własny lokal , co było bardzo dużym wydarzeniem, zawsze wcześniej były problemy, korzystano z pomieszczeń w Domu Kultury lub FSC ale nigdy nie była to własność autentyczna. Mając własny lokal SIMP rozwinął takie formy działania jak: rzeczoznawstwo, oraz działalność gospodarczą najpierw we współpracy z Kieleckim Ośrodkiem Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego a później jako samodzielne Przedsiębiorstwo Działalności Gospodarczej ,,SIMP- STAR”. PDG ,,SIMP- STAR” przynosił autentyczne zyski, niestety wpadł w sidła fiskusa i działalność gospodarczą zawieszono. Były próby reaktywowania tej działalności, ale nie dały efektu. Od 1989 na swoim Starachowickim terenie Odział SIMP odegrał rolę wiodącą w przemianach gospodarczych Zakładu. Członkowie Stowarzyszenia Uczestniczyli w pracach programowych, w działaniach konkursowych – wyboru zarządu i in. zmierzających do restrukturyzacji Zakładu. Na wniosek Oddziału Terenowego SIMP w Starachowicach Uchwałą Zarządu Głównego SIMP z dnia 1.12.1990 r. został powołany Odział SIMP w Starachowicach.

Okres 1991- 2006

Rok 1991 był pierwszym rokiem samodzielnej działalności Oddziału SIMP w Starachowicach. Od 1995 roku siedziba Oddziału SIMP mieści się w lokalu biurowca przy ul Radomskiej, którego właścicielem budynku jest Starachowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A . Lata 1996-2006 były to lata istotnych zmian w przemyśle starachowickim, przechodzenia od formy tzw. ,, gospodarki nakazowo-rozdzielczej” do gospodarki rynkowej. Powstało wiele nowych przedsiębiorstw, nowych branż- nieznanych wcześniej na naszym terenie, jak np. ceramika, poligrafia, przemysł tekstylny i inne. Należą do nich takie firmy jak:

  • ODLEWNIE POLSKIE S.A
  • ZGM ZĘBIEC S.A
  • Gerda Sp. z.o.o
  • Zakłady Mięsne ,,CONSTAR” S.A (obecnie ,,ANIMAX” S.A)
  • Podstawowy zakład Starachowic – Zakłady Starachowickie ,,STAR” S.A (obecnie MAN-STAR Trucks & Buses Sp. zo.o.).

W dniu 11.06.1999r. Oddział SIMP otrzymał Akt Powołania Komisji Energetycznej, co stało się początkiem działalności gospodarczej Oddziału SIMP w Starachowicach. Jej zadaniem było nadawanie uprawnień energetycznych. Powołana Komisja Energetyczna została maksymalnie poszerzona o nowe specjalności zawodowe i trzykrotnie przedłużono jej okres funkcjonowania , jest to bardzo duże osiągnięcie w długiej historii działalności SIMP w Starachowicach. W dniu 23.01.2002 r. Zarząd Oddziału SIMP w Starachowicach podjął uchwałę o utworzeniu Ośrodka SIMP ZORPOT (Zespól Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Organizacyjno-Technicznego) uchwała nr 1/2002. W tym samym roku oficjalnie powstał Ośrodek SIMP -ZORPOT przy oddziale w Starachowicach. Dyrektorem Ośrodka został kol. Jan Pudło.

Okres 2006-2010

  • Zorganizowano sesję jubileuszową z okazji 80-ciolecia SIMP w Starachowicach, która odbyła się w październiku 2006 r. i wydanie okolicznościowego wydawnictwa opisującego rozwój przemysłu starachowickiego i naszego Stowarzyszenia.
  • Utrzymano Oddziału SIMP w Starachowicach oraz lokalu, który nadal istnieje, działa i rozwija się prężnie.
  • Zorganizowano w latach 2007-2009 kilka spotkań towarzyskich dla wszystkich członków SIMP w obiektach (p. Wiśniosa, Gospody Wygody i Spółdzielni Mieszkaniowej).
  • Powołano w 2009 r. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach Koła SIMP. Przewodniczącym Koła został wybrany Kol. Krzysztof Dwojak.