Procedura egzaminacyjna

 1. Aby uzyskać świadectwo należy stawić się na egzaminie z wypełnionym wnioskiem, dowodem wpłaty, dokumentem potwierdzającym posiadanie wiedzy oraz dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby ubiegającej się o świadectwo (dowód osobisty, paszport). Wnioski dostępne są na naszej stronie internetowej. Dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy są:
  * świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  * świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  *  certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  *  świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
  – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
  *  świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  * zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi
  na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz
  z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  *  zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające
  nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
 2. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza się na wniosek osoby ubiegającej się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę.
 3. Po zdanym egzaminie zostaje wystawione świadectwo kwalifikacyjne na podstawie protokołu z odbytego egzaminu.
 4. Świadectwo kwalifikacyjne ważne jest przez okres 5 lat. Sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych na podstawie egzaminu powtarza się okresowo co 5 lat.
 5. W razie zniszczenia lub zagubienia świadectwa kwalifikacyjnego istnieje możliwość wystawienia duplikatu świadectwa na wniosek zainteresowanego.
 6. Świadectwa wydawane są na podstawie dokumentacji z egzaminu (protokoły oraz ksero świadectw) znajdującej się 10 lat w SIMP Oddział w Starachowicach.